NAKUPUJTE PODLE KATEGORIÍ
Naše prodejny
Club 5*
0
0 Kč
Losd fsdf sd
V košíku nejsou žádné položky.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE DORMEO PRÁCE SNŮ
(dále jen „Pravidla“

Smyslem těchto Pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže s názvem „ Dormeo Práce snů“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje tuto Soutěž ve vztahu k účastníkům.
Tato Pravidla budou po dobu trvání Soutěže zveřejněna online na webových stránkách Pořadatele www.dormeo.cz/prace-snu. Účastníci si mohou kdykoli vyžádat Pravidla od Pořadatele, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@dormeo.cz nebo telefonicky na čísle 272 188 443.

Pořadatel

Pořadatel soutěže Dormeo Práce snů (dále jen “Soutěž”) je společnost Studio Moderna s.r.o., sídlem U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Strašnice, IČO: 261 59 074 (dále jen “Pořadatel”).

Výhra

Výherce získá možnost uzavřít s Pořadatelem smlouvu o spolupráci, na základě které během jednoho dne bude pro Pořadatele testovat produkty na spaní vyvinuté a prodávané pod ochrannou známkou Dormeo®, a to za odměnu ve výši 25 000 Kč (dále jen „Výhra“).

Termín Soutěže

Soutěž bude probíhat od 20.9. 2021 do 3. 10. 2021.

Kdo se může zúčastnit?

Účastníkem Soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice.

Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli ani jiné fyzické osoby, které se přímo podílejí na organizaci Soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže Účastníka, který se pokusí o podvodnou účast v Soutěži, poruší Pravidla Soutěže a/nebo jedná v rámci Soutěže nesportovně.

Jak se zúčastnit?

Pro přihlášení do Soutěže je třeba provést platnou registraci vyplněním dotazníku na webových stránkách Pořadatele www.dormeo.cz/prace-snu a vyjádřit souhlas s těmito Pravidly Soutěže.

Řádnou registrací se fyzická osoba stává účastníkem Soutěže (dále jen „Účastník“). Účastí v Soutěži Účastník vyjadřuje souhlas s Pravidly a podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s tím, že v případě výhry proběhne natáčení testování matrací výhercem.

Výběr šťastného výherce!
Pořadatel vybere 1 (jednoho) výherce. Výherce bude do 3 (tří) dnů ode dne ukončení Soutěže e-mailem nebo telefonicky kontaktován a informován Pořadatelem o výsledcích Soutěže. V případě, že Pořadatel neobdrží žádnou reakci do 3 dnů, ztrácí výherce nárok na Výhru bez práva na jakoukoli kompenzaci ze strany Pořadatele. V takovém případě Pořadatel vybere jiného výherce, u něhož se uplatní stejný výše uvedený postup.

Práva a povinnosti výherce v souvislosti s natáčením a použití takto vytvořeného záznamu budou upraveny separátní smlouvou, jejíž uzavření je podmínkou poskytnutí Výhry. Výherce, který se odmítne zúčastnit natáčení testování matrací, případně uzavřít smlouvu o natáčení a použití takto vytvořeného záznamu, je Pořadatel oprávněn vyloučit ze Soutěže a na jeho místo vybrat jiného výherce.

Zpracování osobních údajů

Účastník bere na vědomí, že při účasti v Soutěži dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu: pohlaví, jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které Soutěžící uvede v odpovědích na otázky v přihlašovacím formuláři, za účelem komunikace s Účastníky v průběhu Soutěže o aktuálních informacích a výhodách dostupných pouze Účastníkům, vyhodnocení výsledků Soutěže, udělení Výhry, veřejného oznámení vítěze na webových stránkách Pořadatele a na účtech Pořadatele na sociálních sítích, a to na dobu nezbytně nutnou ke splnění všech povinností Pořadatele podle těchto Pravidel. Účast v Soutěži a plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Pravidel jsou tedy právním základem pro zpracování osobních údajů Účastníka, bez kterého by účast v Soutěži nebyla možná. Účastník dále bere na vědomí, že Pořadatel je povinen nakládat s jeho osobními údaji v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tedy v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Účastník má zejména právo požadovat od Pořadatele (prostřednictvím info@dormeo.cz nebo 272 188 472) přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Účastníka nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pokud Účastník udělil zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaného marketingu (samostatný výslovný souhlas, který se pro účast v Soutěži nevyžaduje) a zasílání obchodních sdělení Pořadatele, udělil tento na dobu neurčitou. Souhlas je tedy právním základem pro zpracování osobních údajů Účastníka pro marketingové účely, bez kterého by zasílání obchodních sdělení Pořadatele nebylo možné. Účastník dále bere na vědomí, že Pořadatel je povinen nakládat s jeho osobními údaji v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tedy v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Účastník má zejména právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Pořadatele (prostřednictvím info@dormeo.cz nebo 272 188 472) přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost těchto údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při zpracování osobních údajů Účastníka pro marketingové účely nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Účastník prohlašuje, že všechny údaje poskytl dobrovolně, bezplatně a že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Společná ustanovení

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Vítěz nemá právní nárok na Výhru, poskytnutí Výhry je závislé na rozhodnutí a uvážení Pořadatele a je nevymahatelné právní cestou, stejně jako není možné požadovat namísto neposkytnuté Výhry jakékoliv alternativní plnění.

Pořadatel neodpovídá za žádné následky, které mohou Účastníkovi vzniknout v souvislosti s účastí v Soutěži.

Účastí v Soutěži přijímají Účastníci veškerou odpovědnost za nepřímé nebo přímé škody, ztráty nebo závazky, které mohou vzniknout účastí v Soutěži a používáním výrobku. Pořadatel dále neodpovídá za neúplné nebo nesprávné přihlášky. V případě uvedení neúplných údajů nemá Účastník nárok na získání výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění Soutěž ukončit, dočasně pozastavit, přeložit a/nebo jakýmkoli jiným způsobem předběžně či dodatečně ukončit, a dále si vyhrazuje právo změnit Pravidla, aby nedocházelo ke zneužívání Soutěže v neprospěch Účastníků, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Rozhodnutí o změně Pravidel či zrušení Soutěže je konečné a není možné proti těmto podávat stížnosti. Změna Pravidel či zrušení Soutěže jsou účinné okamžikem zveřejnění na webových stránkách Pořadatele.

Praha, 20.9.2021