V košíku nejsou žádné položky.

Zkusit
 • 14denní záruka vrácení peněz
 • 100% bezpečný nákup
 • Prodej na splátky
 

Po kvalitním spánku je každý den darem

Pøíbìh znaèky Dormeo zaèal pøed 15 lety. Od roku 2002 se z Dormeo stala celosvìtovì uznávaná znaèka a synonymum pro kvalitní spánek.

Vy, naši vìrní zákazníci, jste spolutvùrci našeho úspìchu, proto je naše narozeninová oslava i vaší oslavou. Vždy jste byli naší inspirací a doufáme, že my vás také budeme inspirovat našimi výrobky. Abychom vám pøedvedli svou vdìènost, v následujících mìsících pro vás pøipravujeme øadu jedineèných nabídek.
Oslavte to s námi!

2002
 • 1 pìnová matrace Dormeo
 • prodávaná v 8 zemích støední a východní Evropy prostøednictvím 3 reklamních kanálù
 • 28 výrobkù v oblasti spánku
 • nové kategorie: pøistýlky, polštáøe, doplòky
 • otevøena první prodejna Dormeo v Lublani, Slovinsko
2004 / 2005
2007
 • vývoj prvních výrobkù s pamìovou pìnou
 • 67 výrobkù v portfoliu Dormeo
 • 15 modelù matrací v portfoliu
 • zaèátek výroby dìtských matrací
 • výrobky Dormeo se zaèínají prodávat ve Velké Británii
2009
2011
 • uvedena na trh revoluèní technologie Octaspring®
 • uvedena na trh první matrace s pružinami Octaspring®
 • zavedení kategorie Dormeo nábytek
 • prodej na dalších kontinentech (Severní a Jižní Amerika, Asie)
 • pøedstavení nového konceptu prodejen – Dormeo Home
 • více než 300 výrobkù v portfoliu znaèky Dormeo v oblasti domácího pohodlí a spánku
2013
2017
 • více než 8 milionù spokojených majitelù matrací a pøistýlek Dormeo ve støední a východní Evropì
 • vlastní vývoj více než 100 výrobkù roènì
 • pùsobení ve více než 40 zemích po celém svìtì
 • k dispozici na 7 reklamních kanálech prostøednictvím integrovaných 360° omnichannel komunikaèních aktivit

Dnes je Dormeo celosvìtovì uznávanou znaèkou specializující se na spánek s miliony spokojených zákazníkù a miliony prodaných výrobkù po celém svìtì.

Speciální nabídka >

Již 15 let vám i vaší rodinì dopøáváme ten nejlepší spánek a neustále pøinášíme nová a inovativní øešení, která vám zajistí vyšší kvalitu života.

Naším cílem je i nadále být odborníkem na spánek a neustále zlepšovat vaše celkové pohodlí. Naším narozeninovým pøáním je, aby pro vás po kvalitním spánku byl každý den darem. Je mi ctí pozvat vás, abyste se pøipojili k oslavì narozenin Dormeo po celém svìtì.

Dìkujeme vám za vaši dùvìru, za to, že jste naší inspirací a za možnost rùst s vámi!

Melnisa Begovic
øeditelka znaèky Dormeo

Bezplatná pomoc s nákupem
x
Máte nějaké otázky, nebo jen chcete provést objednávku?
Naši operátoři jsou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy týkající se produktů a akcí, které vás zajímají.

Prosím, klikněte na tlačítko níže a my Vám zavoláme.

Zavolejte mi!